Könyvvizsgálati szolgáltatások

English

Adómódosítások 2016-ban

Minden évben számítunk adóváltozásokra, 2016-ban sem lesz ez másképp. Legfontosabbként kiemeljük a jövedelemadózással, általános forgalmi adó és társasági adóval kapcsolatos változásokat.

Személyi jövedelemadó

 • 15%-ra módosul a személyi jövedelemadó mértéke

 • az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény valorizációja – családi kedvezmény mértéke két eltartottat nevelő családok esetében 10 ezer forintról 20 ezer forintra nő fokozatosan, 2016-ban ez havi 12.500 Ft lesz

 • kamatjövedelmeknél a 2016-os évben keletkezettekre lesz érvényes a 15%-os mérték

 • adómentessé válik a Nemzeti Tehetség Program keretében a kiemelkedően tehetséges fiatalok… pályázatban meghatározott feltételekkel és módon folyósított ösztöndíj – már 2015. január 1-ét követően keletkezett bevételeknél is lehet alkalmazni

 Általános forgalmi adó

 • az élő-, valamint egész- és félsertés áfa kulcsához hasonlóan 2016. január 1-jétől a sertés tőkehúsok értékesítése is a kedvezményes, százalékos adómérték alá tartozik.

 • összhangban a közcélú adományokra vonatkozó forgalmi adózási szabályokkal, a módosítás megteremti az oktatási intézmények részére, alapfeladataik ellátására történő eszközátadások áfa mentességét.

 Helyi iparűzési adó

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása következtében az egyes önkormányzatok rendeletben biztosíthatnak adóelőnyt azon háziorvosi, védőnői tevékenységet folytató vállalkozó számára, amely összes árbevételének legalább 80%-a származik a háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi alapellátási tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg a 10 millió forintot. Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül.

Társasági adó, osztalékadó

Bevezetésre kerül a növekedési adóhitel kedvezmény, amelyet már a 2015-ös adóév vonatkozásában is alkalmazni lehet. Az új rendelkezés alapján az adóévi adózás előtti eredménynek a megelőző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után (növekedési adóhitel) az adóelőleget/adót a következő két adóév során kell megfizetni – ez a kedvezmény javítja a felhasználó vállalkozások likviditását, de ehhez szigorú feltételeket támaszt a törvény:

 • a társaság adóalanyisága az adóévet megelőző harmadik adóévben, vagy korábban kezdődött, és

 • az adóévben és az adóévet megelőző három adóévben nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, és

 • az adóévi adózás előtti eredményének a megelőző adóévi adózás előtti eredményét meghaladó része eléri vagy meghaladja az adózó megelőző adóévi adózás előtti eredménye abszolút értékének az ötszörösét, és

 • a feltöltési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőig az adóhatóság részére nyilatkozik arról, hogy a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket kívánja alkalmazni.

Az adózás előtti eredmény ebben az esetben nem azonos a beszámolóban kimutatott adózási előtti eredménnyel, azt korrigálni szükséges a következőkkel: bevételként elszámolt:

 • kapott (járó osztalékkal)

 • kapott (esedékes) kamat összegével

 • kapcsolt vállalkozástól kapott támogatás összegével (ideértve a térítés nélkül kapott eszköz, a más által átvállalt kötelezettség alapján elszámolt bevételt is)

Az adófizetés késleltetetve, nyolc részletben történik. Az adófeltöltésre kötelezett adózónak, már az adóelőlegnek a várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésekor sem kell megfizetnie a növekedési adóhitel összegére jutó adóelőleget. Ezt a tényt a bevallási nyomtatványban – amennyiben nincs feltöltési kötelezettsége, akkor az erre rendszeresített külön nyomtatványban – fogja megállapítani és bevallani. Ennek az összegnek a 25 %-át az adóévet követő első két negyedévben két egyenlő részletben – a negyedévek második hónapjának 20. napjáig – kell megfizetnie.

Ezután az adott évi társasági adó bevallásban megállapítja, bevallja a növekedési adóhitelhez kapcsolódó adót, amelyet – a már megfizetett két részlet figyelembevételével/levonásával – az adóévet követő év harmadik és negyedik negyedévében, illetve az adóévet követő második év négy negyedévében hat egyenlő részletben a negyedév második hónapjának 20. napjáig megfizet.

Az adózó véglegesen csökkentheti a növekedési adóhitelre jutó adó még esedékessé nem vált összegét, ha a növekedési adóhitelre vonatkozó nyilatkozatot követő két adóévben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést (két évig fenntartandó) valósít meg.

A kedvezményezett beruházási érték a következőből áll: a korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma növekményének és 10 millió forint szorzata. A kedvezmény mértéke a kedvezményezett beruházási érték 19 százaléka, de nem lehet több mint a növekedési adóhitelre jutó adó esedékessé nem vált összegének 70%-a. A tárgyi eszköz vonatkozásában érvényesített összeget az adóalapnál elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni.

Nem lehet alkalmazni a növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseket végelszámolás és felszámolás esetén, már a végelszámolás, felszámolás kezdő napját megelőző nappal lezáruló adóévben sem, valamint ha a nyilatkozat adóévében a társasági adótörvény szerinti adókedvezményt vesz igénybe beruházására tekintettel.

Külföldi telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozások magyarországi adójuk kiszámításakor figyelembe kell venniük a külföldi telephelyükön, fióktelepükön keletkezett jövedelmüket is.